مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


اعضای شورای سیاستگذاری

چهارشنبه, 14 بهمن 1394 16:05
نام نام خانوادگی سمت عکس
 محمدرضا شمسایی  مدیرعامل   
 جعفر کاهکش  مشاور مدیرعامل   
هوشنگ  حسونی زاده معاونت مطالعات پایه   
 افشین سرکهکی مدیریت حوزه هیئت مدیره   
سید مهران علم الهدایی معاون مالی و پشتیبانی  
حمیدرضا   اسماعیلی معاون برنامه ریزی   
صادق حقیقی پور معاونت آبرسانی   
 حمید خدابخشی  معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی   
مصطفی شبه معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب  
نادر افشاری معاون بهره برداری از سد و نیروگاه  
امیر قزلباشان معاون طرح و توسعه سد و نیروگاه  
مصطفی معصومی مدیریت بازرسی  
سید جمال عبودتیان مدیریت حراست و امور محرمانه  
 رضا علیجانی  مشاور رسانه ای و روابط عمومی   
مهرداد  بقایی پور مدیر دفتر قراردادها  
مهرداد حیدری مدیر دفتر پژوهش های کاربردی  
محمد اسحاقی بنی مدیر دفتر مهندسی عمومی  
فرهاد خدری مدیر دفتر مشارکت های مردمی  
 نرگس ظهرابی  مشاور در حوزه علوم و تکنولوژی آب