مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


اعضای کمیته راهبردی

یکشنبه, 25 بهمن 1394 09:40

نام

نام خانوادگی

واحد

سمت

تصویر

جعفر

کاهکش

هیات مدیره

 مشاور مدیرعامل

 

حمیدرضا

اسماعیلی

برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی

 

محسن

پورشمسا

دفتر طرح تحول

مدیر دفتر بهبود و تحول سازمانی

 

شهداد

شعبانی

مشاور

مشاور طرح