مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


کارگروه وایلی

تصویر

سمت

واحد

نام و نام خانوادگی

   مسئول گروه آب رسانی   عارف وائلی
      مفرج
   مدیر حراست   افشین زین الدین
   

معاونت بهره برداری سد و نیروگاه

  مهری علیمحمدی
   مدیریت بازرسی   معصومه بابادی

رئیس گروه نظارت دفتر فنی

شبکه های آبیاری و زهکشی

  فرید مقدم
   معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه   بابک کسایی