مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


کارگروه نفیسی

تصویر

سمت

واحد

نام و نام خانوادگی

   مسئول گروه  آب رسانی  ناصر نفیسی
    معاونت حفاظت و بهره برداری  محمود حبیبیان
   کارشناس معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه حسین شهرویی
    مدیریت دفتر حقوقی  مریم گل پیچی
    مدیریت حراست  اسماعیل آرزومند 
       شیوا قنبرپور
     سرپرست هماهنگی حراست فرجام خدایار