مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


نمایندگان مشاوره طرح

تصویر

سمت

نام و نام خانوادگی

   مدیرعامل

پژوهشگر نویسنده و مدرس دانشگاه

دکتری مدیریت

 شهداد شعبانی

   

 مدیر پروژه بهبود ساختار 

معاون سابق توسعه سرمایه انسانی معاونت توسعه رئیس جمهور

 رئیس امور مدیریت مشاغل حقوق و دستمزد کارکنان دولت

رئیس امور ساختارهای نظام اداری کشور

دکتری مدیریت 

سید مهدی میرحسینی

   

 

   

 استعدادیابی و توسعه کارکنان

مجری طرح استعدادیابی و توسعه کارکنان شرکت توانیر منابع آب ایران و آبفای کشور 

پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه

دکتری روانشناسی

عباس پورشهباز 

آموزش و توانمندسازی

معاون سابق آموزش و توسعه سفارت استرالیا 

UNمشاور توسعه منابع انسانی 

دکتری مدیریت

امیرمنصور بهبهانی

   مدیر پروژه شناسنامه های شغلی

معاون سابق مرکز آمار ایران

محمد یاقوتی

مدیر سایت و شبکه های اطلاع رسانی

کارشناس ارشد ارتباطات

سهیل غفاری