مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


دفتر تحول سازمانی

تصویر

سمت

واحد

نام و نام خانوادگی

 

مدیر دفتر بهبود و تحول سازمانی 

 

دفتر طرح تحول  محسن پورشمسا
 

 هماهنگ کننده طرح

دبیر کمیته اجرایی

دفتر طرح تحول  عبدالکریم یوسفی