مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


گزارش فاز سوم و چهارم طرح استعدادیابی کارکنان سازمان نهایی و تحویل شد

گزارش فازهای سوم و چهارم طرح استعدادیابی در شهریورماه سال جاری تحویل دفتر تحول سازمانی شد. در این گزارش ساختار؛ فرایندها و دستورالعمل های اجرایی مرکز ارزیابی؛ برنامه های آموزشی ارزیابان؛ برنامه اجرا شده به تفکیک واحدها؛ نفرات و تاریخ اجرای ارزیابی ها برای مدیران و کارکنان سازمان مورد اشاره قرارگرفته و گزارش شده است.