مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


گزارش های فاز اول و دوم طرح استعدادیابی کارکنان سازمان نهایی و تحویل شد

گزارش های مرتبط با فاز اول و دوم استعدادیابی شامل سه گزارش نیمرخ روانشناختی مشاغل سازمان؛ گزارش مسیرهای شغلی؛ گزارش حوزه سطح نهایی و به دفتر طرح تحول سازمان تحویل شد. گزارش نیمرخ روانشناختی شغل که برای کلیه مشاغل موجود سازمان تهیه گردیده است امکان آشنایی با ویژگی های روانشناختی که یک فرد برای تصدی پست مورد نظر باید داشته باشد را فراهم می کند. گزارش مسیر های شغلی خط حرکتی هر شغل را در مسیر های ارتقایی و انتقالی تعیین می کند. و گزارش حوزه سطح نیز تعیین می کند که ضریب اهمیت شایستگی های هر شغل با توجه به سطح و ویژگی های شغل و در مقایسه با سایر مشاغل سازمان چگونه است. اطلاعات مندرج در گزارش های فوق الذکر توسط متخصصین مجرب در حوزه مشاغل وزارت نیرو از طریق پرسشنامه های استاندارد؛ مصاحبه های شغلی با خبرگان و بررسی های کارشناسانه مشاغل سازمانی استخراج و تهیه شده است. گزارش های مذکور در شهریورماه سال جاری تحویل دفتر تحول سازمان گردید.