مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


نخستین ویرایش شناسنامه مشاغل هشت مدیریت مستقل سازمان نهایی و تحویل شد

ویرایش نخست شناسنامه مشاغل مدیریت های مستقل سازمان در تاریخ 06/07/95 از طریق دفتر تحول سازمانی به مدیران مربوطه تحویل گردید. شناسنامه های شغلی تهیه شده شرایط و ویژگی های هر شغل را در 13 سرفصل از قبیل وظایف تخصصی؛ وظایف مدیریتی؛ محدوده اختیارات؛ شرایط احراز؛ نیمرخ روانشناختی شغل و ... مورد بررسی قرارداده و تشریح نموده است. با بهره گیری از اطلاعات مندرج در شناسنامه هر یک از مشاغل که برای نخستین بار در کشور با چنین جزئیاتی تهیه شده اند امکان آشنایی بسیار دقیقی با شغل مورد پیدا کرده و انتخاب شاغل مورد نظر را برای هر شغل ساده و دقیق تر می نماید.
مقرر شد که هر یک از مدیران و کارشناسان معاونت نسبت به بررسی و درج اصلاحات احتمالی در شناسنامه های مذکور اقدام و نظرخود را حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 14/07/95 به صورت کتبی به مشاور اعلام فرمایند در غیر اینصورت به منزله تایید شناسنامه شغل توسط خبره تلقی خواهد شد.