مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


استعدادیابی بیش از 350 نفر از کارکنان سازمان نهایی و نرم افزار آماده نصب شد

طرح استعدادیابی سطوح مدیریتی سازمان که اجرای آن در مردادماه سال جاری برای بیش از 500 نفر از مدیران و کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه به انجام رسید در پایان شهریورماه نهایی و آماده ارائه نتایج شد. طرح مذکور که با هدف شناسایی توانمندیهای بالقوه و بالفعل مدیران و کارکنان سازمان به انجام رسیده است در پی استقرار شایسته ترین افراد در مناسب ترین پست های سازمانی است. انتصاب درست کارکنان در مسیرهای شغلی مناسب شان ضمن اینکه می تواند بهره وری سازمان را افزایش دهد تاثیر بسزایی در شکوفایی استعدادهای نهفته و رضایت کارکنان از کارشان دارد.
نتایج حاصل از این طرح که طی یک نرم افزار هوشمند تحویل می گردد شامل پرونده ای است که ویژگی های فنی؛ روانشناختی و مدیریتی هریک از افرادی است که مورد ارزیابی قرارگرفته اند گزارش می نماید و شایستگی های بارز و مسیرهای مناسب شغلی هر فرد را تعیین می نماید. بی تردید تصمیم گیری در خصوص جابجایی؛ ارتقا یا انتقال افراد با اتکا به تحلیل های دقیق ارائه شده می تواند دقت و اثربخشی مدیران عالی دوچندان نماید.