مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


شنیداری

 

 

 
رادیو گفتگو؛  بهره وری و مدیریت ؛ تیر ماه 1393

کتاب تمرکز 1 اسفند ماه 1394

کتاب تمرکز 2 اسفند ماه 1394

کتاب تمرکز 3 اسفند ماه 1394

کتاب تمرکز 4 اسفند ماه 1394

کتاب تمرکز 5 اسفند ماه 1394