مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


تصویری

 دوره آموزشی اول 

مدیریت فرایند کسب و کار -1

مدرس : آقای مرتضی معلق

مدیریت فرآیند کسب و کار -2

مدرس: آقای مرتضی معلق

-

مدیریت فرایند کسب و کار -3

مدرس : آقای مرتضی معلق

مدیریت فرایند کسب و کار -4

مدرس : آقای مرتضی معلق

-

مدیریت فرایند کسب و کار -5

مدرس : آقای مرتضی معلق

مدیریت فرایند کسب و کار -6

سخنرانی : دکتر شهداد شعبانی

-